menu
nagłówek | header | image

Prelegenci

J. Jansma MD, DMD, PhD Dr. Johan Jansma MKA - chirurg
Johan Jansma studiował stomatologię i medycynę na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. Specjalizacje w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej uzyskał w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Groningen (UMCG; 1987-1991). Rozprawę doktorską obronił w listopadzie 1991 r. W latach 1991-2023 był profesorem nadzwyczajnym w UMCG. W 2000 roku uzyskał podspecjalizację w zakresie onkologii głowy i szyi oraz został członkiem Europejskiej Rady Chirurgów Szczękowo-Twarzowych. Od 2007 roku jest członkiem kadry medycznej w szpitalu Martini w Groningen, a od 2023 roku także kliniki Face to Face w Groningen.
Jego głównymi obszarami zainteresowań są chirurgia ortognatyczno-estetyczna i chirurgia plastyczna twarzy. Johan Jansma jest autorem wielu publikacji krajowych i międzynarodowych a także wielu książek. Ponadto jest cenionym wykładowcą i prelegentem.

Johan Jansma studied dentistry and medicine at the University Groningen. He followed his training in Maxillofacial surgery at the University Medical Center Groningen (UMCG; 1987-1991). He completed his PhD thesis in november 1991. Between 1991 and 2023 he was associate professor at the UMCG. In 2000 he became board certified in head and neck oncology and became ‘Fellow of the European Board of Oro-Maxillofacial Surgeons’. Since 2007 he is staff member in the Martini Hospital Groningen and since 2023 also in the Face to Face clinic Groningen.
His main fields of interest are orthofacial surgery and cosmetic facial surgery.
Johan Jansma published in national and international journals and books and he presented many lectures.

E. Mojs Prof. dr hab. Ewa Mojs
Neuropsycholog i terapeuta, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego UMP, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Nie Widać Po Mnie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii klinicznej, neuronauki i neuropsychoterapii na wielu kierunkach studiów, kursach i szkoleniach, w tym podyplomowych UMP oraz SWPS. Promotor prac magisterskich i doktorskich.
Organizuje konferencje naukowe z zakresu chorób przewlekłych i pomocy psychologicznej. Współautor podręczników z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii, np. „Kompetencje psychologiczne w pracy lekarza”. Autor ponad 600 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych. Ekspert UE w zakresie zdrowia i zdrowego społeczeństwa. Pracuje jako neuropsycholog praktyk i neuropsychoterapeuta.

Neuropsychologist and therapist, Head of the Department of Clinical Psychology, Poznan University of Medical Sciences (PUMS). Head of the Mental Health Center at the PUMS, Chairperson of the Scientific Council of the Foundation "Nie widać po mnie." Prof. dr hab. Ewa Mojs teaches clinical psychology, neuroscience, and neuropsychotherapy at many faculties, courses, and training, including postgraduate courses at PUMS and SWPS University. Promoter of master's and doctoral theses.
Organises scientific conferences in the field of chronic diseases and psychological support. Co-author of textbooks in the field of clinical psychology and neuropsychology, e.g., "Psychological Competence in the Work of a Doctor." Author of more than 600 articles and presentations at scientific conferences. EU expert on health and healthy society. Works as a practicing neuropsychologist and neuro psychotherapist.

E. Baum prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Baum Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dotyczą kwestii związanych z ekspansywnym rozwojem biomedycyny i kontekstami etycznymi oraz prawnymi, które są implikowane przez te wydarzenia. W szczególności zaś przedmiotem badań są konsekwencje rozwoju współczesnej transplantologii, medycyny regeneracyjnej oraz dializoterapii, a także jakości życia pacjentów chorych przewlekle oraz ich subiektywnych oczekiwań w zakresie pomocy medycznej, psychologicznej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu duchowego. Autorka książek, m.in.: Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny (2010) czy Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej (2017) oraz ponad setki artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, redaktor wielu publikacji. Laureatka nagród naukowych, np. nagrody za najlepszy abstrakt dotyczący hemodializy przyznawany przez The International Society for Hemodialysis, (U.S.A 2015), oraz nagród dydaktycznych, w tym nagrody dla Wykładowcy Roku 2018 na UMP w Poznaniu. Wykładowczyni akademicka prowadząca zajęcia polskojęzyczne oraz anglojęzyczne z przedmiotów etycznych, bioetycznych, a także związanych z wielokulturowością i nowoczesną dydaktyką medyczną. Absolwentka programu Master of didactics in excellent teaching w Aarhus University, (Dania, 2020). Członkini międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw i komisji, m. in. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, Naczelnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Klinicznych, Komisji Ekspertów ds. zdrowia przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek w Poznaniu.

Head of the Department of Social Sciences and the Humanities, Poznań University of Medical Sciences. Her research interests concern the expansive development of biomedicine and the ethical and legal contexts implied by these developments. In particular, her focus is on the consequences of the development of modern transplantology, regenerative medicine and dialysis, as well as the quality of life of chronically ill patients and their subjective expectations concerning medical, psychological and social support, including spiritual aspects. Author of several books, e.g. Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny (2010) and Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej (2017), and over a hundred papers in Polish and international journals. Editor of numerous publications. Holder of numerous scientific accolades, including for best abstract on haemodialysis from the International Society for Haemodialysis (USA, 2015), as well as teaching awards, e.g. for Best Lecturer of the Year 2018 at Poznan University of Medical Sciences. Academic teacher of courses in Polish and English in the field of ethics, bioethics, multiculturality and modern medical didactics. Participant in the Master of Didactics in excellent teaching programme at Aarhus University (Denmark, 2020). Member of international research teams, societies and commissions, including the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, the National Bioethical Commission for Clinical Research, the Health Expert Commission of the Patient Ombudsman, the Institute for Patients’ Rights and Health Education, and the Policy Team for the Integration of Immigrants in Poznań.

M.L. Wyganowska Prof. dr hab. n. med. Marzena Liliana Wyganowska
Specjalista periodontologii i medycyny estetycznej z wieloletnim stażem. Obecnie jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej pasja skupia się na procesach biostymulacji i bioregeneracji tkanek. Prowadzi badania nad biologią fibroblastów w odniesieniu do substancji naturalnych i biostymulatorów. Autor ponad 120 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ceniony lider opinii, trener i prelegent na krajowych i międzynarodowych kongresach medycyny przeciwstarzeniowej. Specjalizuje się w zabiegach przywracających równowagę biologiczną.

A specialist in periodontics and aesthetic medicine with many years of experience. Currently she is the head of the Department of Oral Surgery, Periodontology and Oral Mucosa Diseases on the Medical University of K. Marcinkowski in Poznań. Her passion focuses on the processes of biostimulation and bioregeneration of tissues. She conducts research on the biology of fibroblasts in relation to natural substances and biostimulants. An author of over 120 publications in national and foreign journals. respected opinion leader, trainer and speaker at national and international anti-aging medicine congresses. Specializes in treatments that restore biological balance.

A. Matthews-Brzozowski DDS, MD, PhD Artur Matthews-Brzozowski
Artur Matthews-Brzozowski ukończył w 2002 roku z wyróżnieniem studia stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2007 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej („Obrazowanie i ocena struktur stawu skroniowo-żuchwowego przed i po leczeniu chirurgicznym wad szkieletowych klasy III”). W 2007 roku przeprowadził się do Królestwa Niderlandów. Tam odbył studia medyczne na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen a następnie na Uniwersytecie w Groningen, gdzie w roku 2013 rozpoczął specjalizacje z zakresy chirurgii szczękowo-twarzowej. Po ukończeniu specjalizacji rozpoczął w 2018 roku pracę w szpitalu wojewódzkim w Leeuwarden (Medical Center Leeuwarden), gdzie zajmuje się przede wszystkim chirurgią rozszczepową, ortognatyczną i implantologiczną. W tym zakresie opublikował wiele prac naukowych i wygłosił kilka referatów.

Artur Matthews-Brzozowski graduated in dentistry with distinction from the Poznan University of Medical Sciences in 2002. There he obtained his PhD degree in medicine with distinction in 2007 for his thesis titled “Visualization and evaluation of the temporomandibular joint structures before and after surgical treatment of patients with skeletal class III malocclusion”. In 2007 he moved to the Netherlands where he completed his medical study at the Radboud University Nijmegen and at the University of Groningen. In 2017 he finished his Oral and Maxillofacial Surgery residency program at the University Medical Centre of Groningen. Since 2018 he has become a staff member at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at the Medical Center Leeuwarden. His particular area of interest is cleft, orthognathic surgery and implantology.

K. Dubas PhD Katarzyna Dubas PhD
Optometrysta i optyk okularowy. Jest absolwentką specjalności Fizyka medyczna (studia magisterskie), specjalności Optyka okularowa (studia licencjackie) oraz specjalności Optometria (studia magisterskie) na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
W 2010 roku odbyła miesięczny staż naukowy w Southern College of Optometry, Memphis, USA. W roku 2011 uczestniczyła w projekcie badawczym modelowania gradientu współczynnika załamania światła w soczewkach zwierzęcych w Kingston University of London pod kierownictwem profesor Barbary Pierścionek. W 2022 rok uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optometrii Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Optometrist and dispensing optician. She graduated from Adam Mickiewicz University in Poznań with Master´s Degree in Medical Physics, Bachelor´s Degree in Dispensing Optics and Master´s Degree in Optometry. In 2010, she completed a one-month research internship at the Southern College of Optometry, Memphis, USA. In 2011, she participated in a research project modeling the gradient of the refractive index in animal lenses at Kingston University of London under the supervision of Professor Barbara Pierścionek. In 2022, she obtained PhD in medical sciences. Currently, she is employed as an assistant professor at the Department of Optometry, Chair of Ophthalmology and Optometry, Poznan University of Medical Sciences.

R.Z. Śleboda PhD Dr n. o zdr. Renata Śleboda
Ukończyła w 1992 r. Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku nauczycielskim. W latach 1993-2016 była pracownikiem AWF w Poznaniu. Dysertację doktorską obroniła w 2003r. w AWF w Krakowie. Od 1997r. do chwili obecnej prowadzi Poznańskie Centrum Relaksacji i Terapii Ruchem "Garuda".
Praca naukowo-dydaktyczna skupia się wokół problematyki niekonwencjonalnych metod aktywności fizycznej stosowanych na różnych etapach edukacji oraz życia każdego człowieka. Zakres obejmuje stosowanie Jogi, Tai chi, Qi gong oraz Kinezjologii Edukacyjnej i Stosowanej. Szczególne miejsce zajmuje w jej pracy profilaktyka i terapia wad postawy, dolegliwości bólowych, redukcja stresu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i szeroko rozumiany rozwój duchowy. W swojej działalności łączy filozoficzno – duchowe aspekty Wschodu i Zachodu. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu prac naukowych, monografii i opracowań metodycznych z zakresu powyższej tematyki. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się obecnie w ramach pracy min. w AWF w Poznaniu, ANS im. S. Staszica w Pile, Studium Podyplomowym "Estatyka twarzy" na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2013 r. współpracuje z Poznańskim Towarzystwem Amazonki.

Renata Zenobia Śleboda PhD in Physical Culture Sciences graduated from the Academy of Physical Education in 1992 with a degree in teaching. From 1993 to 2016, she was employed at the Academy of Physical Education in Poznań. She defended her doctoral dissertation in 2003 at the Academy of Physical Education in Kraków. Since 1997, she has been leading The Poznań Center for Relaxation and Movement Therapy "Garuda".
Her scientific and didactic work focuses on the unconventional methods of physical activity applied at various stages of education and in every individual`s life. This includes the use of Yoga, Tai chi, Qi gong, as well as Educational and Applied Kinesiology. A significant aspect of her work is the prevention and therapy of postural defects, pain ailments, stress reduction, prevention of civilization diseases, and the broadly understood spiritual development. In her activities, she combines the philosophical and spiritual aspects of both the East and the West.
She is the author and co-author of numerous scientific papers, monographs, and methodological studies on the aforementioned topics. Currently, she shares her knowledge and experience through her work at the Academy of Physical Education in Poznań, the S.Staszic State Higher Vocational School in Piła, and the Postgraduate Studies in “Face Aesthetic” at the Medical University in Poznań. Since 2013, she has been collaborating with the “Amazonki” Women`s Society.

aktualizacja: 2024-02-22